Basarabeni.Ro

Portalul Basarabenilor din România

Avocat basarabeni.ro -Lăcătuș Igor
Campania Pro Cetăţenie Română
[o]

22 iunie 2024, ora locală: 03:33

 

Rezoluţia Parlamentului European referitoare la situaţia din Republica Moldova

adăugat 18 mai 2009, 21:02, la Alegeri 2009

Parlamentul European subliniază că deplina conformitate cu normele democratice internaţionale înainte, în cursul şi după desfăşurarea procesului electoral este de cea mai mare importanţă pentru dezvoltarea relaţiilor dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană.

- având în vedere rezoluţiile sale anterioare privind Republica Moldova, în special rezoluţia din 24 februarie 2005, precum şi rezoluţiile privind Politica europeană de vecinătate (PEV) şi cooperarea regională la Marea Neagră,

- având în vedere declaraţia finală şi recomandările reuniunii Comisiei parlamentare de cooperare UE- Republica Moldova din 22-23 octombrie 2008,

- având în vedere Documentul de strategie al Comisiei Europene pentru 2004, inclusiv raportul de ţară pentru Republica Moldova,

- având în vedere Acordul de parteneriat şi cooperare dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, semnat la 28 noiembrie 1994 şi care a intrat în vigoare la 1 iulie 1998,

- având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu din 3 decembrie 2008 privind parteneriatul estic [COM(2008)0823)],

- având în vedere ajutorul oferit de Uniunea Europeană Republicii Moldova în cadrul IEVP, inclusiv ajutorul pentru proiectul intitulat „Sprijin electoral pentru Republica Moldova", care a oferit asistenţă financiară pentru desfăşurarea de alegeri libere şi corecte în Republica Moldova,

- având în vedere Planul de acţiune UE- Republica Moldova din cadrul PEV, adoptata la cea de a şaptea reuniune a Consiliului de cooperare EU - Moldova, la 22 februarie 2005, precum şi rapoartele de monitorizare anuale privind Republica Moldova,

- având în vedere acordul de facilitare a eliberării vizelor dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova, semnat în 2007,

- având în vedere raportul privind rezultatele şi concluziile preliminare ale misiunii internaţionale de observare a alegerilor parlamentare din 5 aprilie 2009 din Republica Moldova şi raportul post-electoral al OSCE/BIDDO referitor la perioada 6-17 aprilie 2009,

- având în vedere declaraţia comună a miniştrilor afacerilor externe din Franţa, Cehia şi Suedia privind situaţia din Republica Moldova din 9 aprilie 2009,

- având în vedere declaraţiile Preşedinţiei UE privind situaţia din Republica Moldova din 7 şi 8 aprilie 2009,

- având în vedere Concluziile Consiliului Afaceri generale şi relaţii externe din 27-28 aprilie 2009, precum şi schimbul de opinii asupra acestei chestiuni cu Preşedinţia UE făcut în cadrul Comisiei pentru afaceri externe din 28 aprilie 2009,

- având în vedere declaraţia dlui Javier Solana, Înalt Reprezentant al UE pentru PESC, din 7 şi 11 aprilie 2009, privind situaţia din Republica Moldova,

- având în vedere declaraţiile dnei Benita Ferrero-Waldner, Comisar pentru relaţii externe, din 6,7 şi 11 aprilie 2009 privind situaţia din Republica Moldova,

- având în vedere declaraţia echipei de ţară a ONU în Republica Moldova din 12 aprilie 2009,

- având în vedere Rezoluţia nr. 1280 a Consiliului Europei din 24 aprilie 2002,

- având în vedere Memorandumul privind Moldova al organizaţiei Amnesty International din 17 aprilie 2009, referitor la situaţia din Republica Moldova din cursul şi de după evenimentele din 7 aprilie 2009,

- având în vedere raportul delegaţiei sale ad hoc în Republica Moldova, a cărei vizită a avut loc între 26 şi 29 aprilie 2009,

- având în vedere articolul 103 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât PEV şi parteneriatul estic, care urmează să fie lansat în curând, recunosc aspiraţiile europene ale Republicii Moldova şi importanţa acesteia ca ţară având profunde legături istorice, culturale şi economice cu statele membre ale Uniunii Europene;

B. întrucât planul de acţiune UE-Moldova elaborat în cadrul PEV vizează încurajarea reformelor politice şi instituţionale în Republica Moldova, inclusiv în domeniul democraţiei şi al drepturilor omului, al statului de drept, al independenţei sistemului de justiţie şi al libertăţii presei, precum ţi în ceea ce priveşte relaţiile de bunăvecinătate;

C. întrucât s-a stabilit ca în iunie 2009 să se lanseze negocierile privind noul acord dintre Republica Moldova şi UE cu ocazia Consiliului de cooperare UE-Moldova;

D. întrucât Republica Moldova este membru al Consiliului Europei şi al OSCE, angajându-se astfel să promoveze în mod veritabil democraţia şi să respecte drepturile omului, inclusiv în ceea ce priveşte prevenire şi combaterea torturii, a relelor tratamente şi a altor tratamente inumane şi degradante;

E. întrucât alegerile parlamentare au avut loc în Republica Moldova la 5 aprilie 2009 şi întrucât acestea au fost monitorizate de o misiune internaţională de observare a alegerilor compusă din OSCE/BIDDO şi reprezentanţi ai Parlamentului European, Adunării Parlamentare OSCE şi ai Adunării Parlamentare a Consiliului Europei;

F. întrucât în timpul perioadei pre-electorale au fost exprimate îngrijorări serioase cu privire la controlul exercitat de către guvern asupra mass-mediei publice, la intimidarea şi hărţuirea liderilor opoziţiei, precum şi a mass-mediei private, dar şi la utilizarea necorespunzătoare a resurselor administrative în avantajul partidului de guvernământ;

G. întrucât între 500 000 şi 1 milion de cetăţeni moldoveni trăiesc în afara graniţelor şi întrucât mai multe apeluri semnate de un număr mare de ONG-uri şi asociaţii din diaspora moldoveană au fost adresate autorităţilor moldovene anterior alegerilor din 5 aprilie şi ignorate de către acestea, inclusiv un apel lansat în februarie 2009, adresat Preşedintelui Republicii Moldova, Preşedintelui Parlamentului şi Primului-ministru al Moldovei, referitor la privarea de dreptul la vot al cetăţenilor moldoveni ce trăiesc în afara ţării; întrucât numărul alegătorilor moldoveni din afara Republicii Moldova a fost foarte mic (22 000);

H. întrucât autorităţile de facto ale regiunii separatiste Transnistria au împiedicat participarea la alegeri a unui număr mare de cetăţeni din Moldova;

I. întrucât misiunea internaţională de observare a alegerilor a conchis, în cuprinsul constatărilor sale preliminare, că alegerile au respectat un mare număr de norme şi angajamente internaţionale, dar că asigurarea unui proces electoral lipsit de ingerinţe administrative nedorite şi ridicarea gradului de încredere a publicului necesită îmbunătăţiri suplimentare;

J. întrucât partidele din opoziţie şi Coaliţia 2009 s-au plâns cu privire la numeroasele neregularităţi înregistrate în timpul alegerilor din 5 aprilie 2009 în pregătirea listelor de alegători şi a listelor suplimentare, precum şi în numărarea şi înregistrarea voturilor;

K. întrucât, în urma unei renumărări, rezultatele finale ale alegerilor au fost publicate de Comisia Electorală Centrală la 21 aprilie 2009 şi validate de Curtea Constituţională la 22 aprilie 2009;

L. întrucât evenimentele ce au survenit alegerilor au fost caracterizate de violenţe şi de semnificativa campanie de intimidare şi violenţă a guvernului moldovean, punând astfel sub semnul întrebării angajamentul autorităţilor moldovene în favoarea valorilor democratice şi a drepturilor omului, precum şi însăşi existenţa încrederii publice în aceste autorităţi;

M. întrucât protestele paşnice au fost determinate de îndoielile cu privire la corectitudinea alegerilor şi de neîncrederea în instituţiile publice, inclusiv în cele care au administrat procesul electoral, şi întrucât acte regretabile de violenţă au fost exploatate de către autorităţi pentru a intimida societatea civilă, prin reacţia violentă şi disproporţionată, şi pentru a limita şi mai mult drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor moldoveni, aflate şi aşa într-o stare fragilă;

N. întrucât este acceptat faptul că cel puţin 310 persoane au fost arestate şi reţinute, dintre care unele se află încă sub arest şi întrucât, în timpul arestului, mai multe persoane au fost supuse unor rele tratamente sistematice în cadrul secţiilor de poliţie într-o măsură ce poate fi considerată drept tortură;

O. întrucât arestările fără mandat şi bătăile administrate civililor de către membri neidentificaţi ai forţelor de ordine nu au părut a fi îndreptate către calmarea situaţiei ci au constituit mai degrabă acte deliberate de represiune;

P. întrucât au fost comise abuzuri grave ale drepturilor omului de către autorităţile moldovene şi întrucât continuă hărţuirea nejustificată a reprezentanţilor societăţii civile şi a protestatarilor, având loc în continuare nerespectarea statului de drept şi a convenţiilor europene relevante la care Republica Moldova este parte;

Q. întrucât guvernul moldovean a acuzat România de implicare în demonstraţiile post-electorale şi a expulzat ambasadorul român; întrucât guvernul moldovean a reintrodus, de asemenea, obligativitatea vizelor în cazul cetăţenilor acestui stat membru al UE;

R. întrucât trebuie subliniat că nu a apărut niciun indiciu sau dovadă serioasă pe baza căreia vreunul dintre statele membre ale UE să poată fi acuzat că ar fi responsabil pentru evenimentele violente din ultimele săptămâni;

S. întrucât un parteneriat veritabil şi echilibrat nu poate fi dezvoltat decât pe baza unor valori comune cu privire, în special, la asigurarea democraţiei, a statului de drept şi a respectării drepturilor omului şi a libertăţilor civile;

T. întrucât Uniunea Europeană urmăreşte să instituie, prin programul său de parteneriat estic, o mai mare stabilitate, o mai bună guvernanţă şi dezvoltarea economică a Republicii Moldova şi a celorlalte ţări de la frontiera sa răsăriteană,

1. subliniază importanţa unei relaţii mai apropiate între UE şi Republica Moldova şi confirmă necesitatea de a colabora în vederea ridicării gradului de stabilitate, securitate şi prosperitate pe continentul european şi a prevenirii apariţiei unor noi linii de demarcaţie;

2. reafirmă angajamentul său de a continua un dialog de substanţă şi orientat către rezultate cu Republica Moldova, dar acordă o mare importanţă introducerii unor dispoziţii ferme privind statul de drept şi respectarea drepturilor omului, subliniind totodată că o consolidare continuă a relaţiilor, inclusiv prin încheierea unui nou acord îmbunătăţit, ar trebui să fie condiţionată de un angajament real şi evident al autorităţilor moldovene în favoarea democraţiei şi a drepturilor omului;

3. subliniază că deplina conformitate cu normele democratice internaţionale înainte, în cursul şi după desfăşurarea procesului electoral este de cea mai mare importanţă pentru dezvoltarea relaţiilor dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană;

4. condamnă cu fermitate campania amplă de hărţuiri, gravele încălcări ale drepturilor omului şi toate celelalte acţiuni ilegale ale guvernului moldovean în perioada de după alegerile parlamentare;

5. îndeamnă autorităţile moldovene să înceteze de îndată orice arestări ilegale şi să conducă ţara în conformitate cu angajamentele şi obligaţiile internaţionale asumate, în ceea ce priveşte democraţia, statul de drept şi drepturile omului;

6. se declară profund îngrijorat de arestările ilegale şi arbitrare şi de numeroasele încălcări ale drepturilor omului ale persoanelor arestate, îndeosebi în ceea ce priveşte dreptul la viaţă, dreptul de a nu fi supus abuzului fizic, tratamentele inumane, de tortură sau punitive, dreptul la libertate şi la securitate, dreptul la justiţie şi dreptul la libertatea de adunare, de asociere şi la liberă exprimare, precum şi de faptul că aceste abuzuri continuă;

7. subliniază că trebuie instituit un dialog naţional, cu participarea guvernului şi a partidelor de opoziţie, în cadrul unui efort susţinut de ameliorare semnificativă a procedurilor democratice şi a funcţionării instituţiilor democratice din Republica Moldova şi să soluţioneze fără întârziere deficienţele semnalate în constatările misiunii internaţionale de observare a alegerilor;

8. subliniază totodată că tensiunile interne existente în Republica Moldova sunt foarte mari şi, prin urmare, consideră cu fermitate că este necesară crearea urgentă a unei comisii independente de investigare, cu participarea UE, a Comitetului pentru prevenirea torturii a Consiliului Europei şi a unor experţi independenţi, care să asigure un proces transparent şi imparţial de investigare;

9. insistă ca toţi cei ce s-au făcut răspunzători de brutalitate şi violenţe îndreptate împotriva persoanelor reţinute să fie aduşi în faţa justiţiei; insistă, de asemenea, ca constatările comisiei de anchetă să conducă la o reformă veritabilă a sistemului judiciar şi a forţelor de poliţie din Republica Moldova;

10. solicită lansarea unei investigaţii speciale în cazurile persoanelor decedate în timpul evenimentelor ce au urmat alegerilor, precum şi în cazul tuturor acuzaţiilor de viol sau rău tratament în timpul detenţiei, şi a arestărilor operate pe criterii politice, cum ar fi arestarea lui Anatol Mătăsaru şi a lui Gabriel Stati;

11. condamnă campania de hărţuire lansată de autorităţile moldovene împotriva jurnaliştilor, a reprezentanţilor societăţii civile şi ai partidelor din opoziţie, îndeosebi arestarea şi expulzarea jurnaliştilor, întreruperea accesului la pagini de internet şi la posturi de televiziune, emiterea de mesaje propagandistice pe posturile publice şi blocarea accesului la mass-media publice al reprezentanţilor opoziţiei; consideră că aceste acţiuni sunt menite să izoleze Republica Moldova de controlul public şi al presei interne şi internaţionale; regretă şi condamnă continuarea acestei cenzuri prin intermediul scrisorilor trimise de Ministerul pentru afaceri interne şi de Ministerul de Justiţie către ONG-uri, partide politice şi mass-media;

12. deplânge ferm decizia autorităţilor moldovene de extrădare a ambasadorului român şi de introducere a obligativităţii vizelor pentru cetăţenii acestui stat membru al Uniunii Europene; insistă asupra faptului că discriminarea cetăţenilor UE pe baza originii lor naţionale nu este acceptabilă şi solicită autorităţilor moldovene reinstituirea regimului lipsit de vize pentru cetăţenii români;

13. îndeamnă, totodată, insistent Consiliul şi Comisia să revizuiască sistemul de vize al UE pentru Republica Moldova, în vederea relaxării condiţiilor regimului de acordare a vizelor cetăţenilor moldoveni, îndeosebi a condiţiilor financiare, iar călătoriile regulate să se poată desfăşura în condiţii mai bune; îşi exprimă însă speranţa că cetăţenii moldoveni nu vor profita de un sistem de călătorie şi de acordare a vizelor mai bun pentru a începe un exod în masă, ci vor fi încurajaţi să contribuie activ la dezvoltarea în continuare a ţării lor natale;

14. observă că acuzaţiile conform cărora un stat membru al UE ar fi fost implicat în evenimentele ce au avut loc par nefondate şi nu au fost dezbătute sau reluate în reuniunile Delegaţiei ad-hoc în Republica Moldova;

15. solicită dovezi clare şi substanţiale în sprijinul oricăror acuzaţii lansate de guvernul moldovean cu privire la presupusele acţiuni criminale ale protestatarilor şi implicarea unor guverne străine;

16. ia act de declaraţiile autorităţilor moldovene cu privire la deschiderea unui dosar penal privind „încercarea de subminare a autorităţii statului la 7 aprilie" şi solicită ca această investigaţie să fie condusă de manieră transparentă şi să elucideze toate acuzaţiile făcute de autorităţile moldovene cu privire la o posibilă participare a uneia sau mai multor ţări terţe în aceste evenimente;

17. deşi condamnă toate actele de violenţă şi vandalism, consideră drept inacceptabilă prezentarea tuturor protestelor ca fiind acte criminale şi drept un „complot anticonstituţional"; consideră că protestele paşnice au fost determinate îndeosebi de îndoielile cu privire la corectitudinea alegerilor, de neîncrederea în instituţiile publice şi de insatisfacţia cu privire la situaţia socială şi economică din Republica Moldova;

18. consideră că singura cale pentru a depăşi actuala situaţie din Republica Moldova o reprezintă un dialog constructiv cu partidele din opoziţie, cu societatea civilă şi cu reprezentanţii organizaţiilor internaţionale;

19. subliniază faptul că orice noi alegeri necesită un consens între opoziţie şi guvern privind îmbunătăţiri concrete ale procesului electoral;

20. reafirmă importanţa independenţei sistemului judiciar şi a mass-mediei şi solicită luarea de măsuri suplimentare pentru a garanta independenţa editorială a tuturor serviciilor media, inclusiv a Radio-televiziunii Moldova şi încetarea oricărei intimidări a canalului ProTV şi a oricăror ameninţări în ceea ce priveşte prelungirea licenţei acestuia, precum şi a îmbunătăţirii considerabile a legii electorale moldovene drept elemente esenţiale pentru viitoarele procese electorale şi pentru consolidarea democraţiei în Republica Moldova;

21. deplânge faptul că guvernul moldovean nu a făcut nici un efort pentru a facilita votul cetăţenilor moldoveni care trăiesc în străinătate, în concordanţă cu sugestiile Comisiei de la Veneţia; solicită autorităţilor moldovene să adopte măsurile necesare pentru ca aceste deziderate să fie îndeplinite în timp util;

22. subliniază discrepanţele importante dintre raportul preliminar al OSCE/BIDDO privind desfăşurarea alegerilor şi afirmaţiile formulate de un număr important de ONG-uri din Republica Moldova referitoare la numeroasele nereguli; subliniază faptul că trebuie să se ţină seama de astfel de discrepanţe în cadrul revizuirii viitoare a activităţilor OSCE/BIDDO de observare a alegerilor şi a contribuţiei UE la misiuni internaţionale de observare a alegerilor;

23. consideră că, în vederea menţinerii credibilităţii sale în faţa cetăţenilor moldoveni, UE ar trebui să fie implicată de manieră activă, profundă şi amplă în gestionarea actualei situaţii; solicită Consiliului să ia în considerare posibilitatea trimiterii unei misiuni de sprijinire a statului de drept în Republica Moldova, pentru a acorda asistenţă autorităţilor însărcinate cu aplicarea legii în procesul acestora de reformare, în special în domeniile poliţiei şi justiţiei;

24. subliniază că Comisia, Consiliul şi statele membre fac uz pe deplin de PEV şi, în special, de noul program de parteneriat estic, pentru a institui o mai mare stabilitate, o mai bună guvernanţă şi a asigura o dezvoltare economică echilibrată în Republica Moldova şi în celelalte ţări de la frontiera răsăriteană a Uniunii;

25. invită Comisia să garanteze că finanţarea UE de care beneficiază Republica Moldova în domeniul drepturilor omului şi al libertăţilor fundamentale are o rază mai largă de acţiune, în special prin utilizarea deplină a instrumentului european pentru democraţie şi drepturile omului şi a dispoziţiilor PEV; solicită Comisiei să prezinte un raport detaliat Parlamentului European cu privire la utilizarea tuturor fondurilor europene în Republica Moldova, cu un accent special pe fondurile alocate bunei guvernanţe şi dezvoltării democratice;

26. solicită Consiliului şi Comisiei să consolideze misiunea Reprezentantului special al UE în Republica Moldova, atât în ceea ce priveşte sfera sa de cuprindere, cât şi mijloacele;

27. îşi reafirmă sprijinul pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova şi subliniază că este necesar ca UE să aibă un rol mai puternic în găsirea unei soluţii la problema reprezentată de Transnistria;

28. subliniază încă o dată că Uniunea Europeană trebuie să facă tot ceea ce îi stă în putinţă pentru a oferi poporului moldovean un viitor cu adevărat european; îndeamnă insistent toate forţele politice din Republica Moldova şi partenerii Moldovei să nu profite de actuala stare de instabilitate pentru a abate Moldova de pe drumul său către Europa;

29. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, Adunărilor Parlamentare ale Consiliului Europei şi OSCE şi Guvernului şi Parlamentului Republicii Moldova.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=P6-RC-2009-0262&language=RO

Autor: azi.md
Sursa: www.azi.md


‹ înapoi la Ultimele Ştiri | sus ▲

Întrebări şi răspunsuri

Ultimele răspunsuri

 • #1 Lilyutza pentru natalita.popescu
  Odata ce esti si cetatean roman nu cred ca ai nevoie de acte din Republica Moldova, cel mai bine intrenati la starea civila din localitatea viitorului...

 • #2 Anusca pentru dorin1995
  dar daca depui direct la universitate si nu intri la buget sau eventual deloc mai poti depune si la consulat sau mu mai ai voie ?
  ...

 • #3 cielfanthom pentru dorin1995
  Salut!
  In acest caz aplici ca oricare alt absolvent de liceu, depunand dosarul la consulat(pentru a candida pentru unul din locurile pentru etnici rom...

 • #4 marinaian pentru Alina
  cei mai marsavi soferi sand pe ruta BRASOV-CHISINAU si sunt cei mai mari tepari. Evitari autobuzele lor de la orele 19:00 si 21:00. Eu de ultimu timp ...

 • #5 luminitacumpana pentru D0ina
  Ca basarabean cu diploma din rep. Moldova , nu e nevoie de echivalare dar ca romani cu diploma de la Moldova e necesar de echivalat la CNRED. Cu o ase...

 • #6 adaiulica pentru nicu_d
  salut, anul trecut nu a fost nevoie de echivalare de diploma cei de la universitate ocupanduse personal, dar trebuie sa intrebi la universitatea care ...

 • #7 lilik pentru Bogdanpop
  si tu ai scos vreodata bani de pe siteul asta?
  ...

 • #8 donici.vyiorel pentru Ciobanu_V
  Buna, lasa-mi un msg pe e-mail donici.vyiorel@gmail.com cu mai multe detalii gen, orasul in care ai vrea sa te transferi, la medicina generala/dentara...

 • #9 crinna pentru larisa2726
  aproape 10 media, ca sunt doar 5 locuri la masterat...

 • #10 adaiulica pentru Cornel
  deci poti in acest caz sa aplici pentru un liceu/colegiu in Romania, poti beneficia de locurile acordate de statul Roman ( astfel primind o bursa de 5...

Parteneri

Basarabeni.Ro

PROIECT realizat in cadrul OSB Timisoara

osb.basarabeni.ro

PROIECT administrat si intretinut de Basarabeni Media Grup

Alegeri 2009

Voronin, SIS, 7 aprilie, audieri
Ex-preşedintele ţării şi ex-şeful SIS vor fi audiaţi de procurori în dosarul evenimentelor din aprilie
Ex-preşedintele ţării, Vladimir Voronin şi ex-şeful Serviciului de Informaţii şi Securitate, Artur Reşetnicov, vor audiaţi de procurori în dosarul evenimentelor din aprilie 2009, transmite Info-Prim Neo. Acest lucru a devenit cunoscut după audierile la care a fost supus în seara zilei de marţi, 19 ianuarie, Vladimir Botnari, fostul comisar [...] mai mult
Sindicaliştii îl ameninţă pe Filat şi alianţa de guvernare
Consiliul Sindicatului Angajaţilor din Învăţământ şi Educaţie „Viitorul” se declară nemulţumit de modificarea Legii cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar. Reprezentanţii sindicatului spun că modificările sunt în detrimentul angajaţilor din sistemul educaţional şi invită Guvernul la negocieri, pentru [...] mai mult
Voronin, Papuc
Voronin confirma: “Papuc de sine statator nu a facut nimic”
Liderul Partidului Comunistilor, fostul presedinte al tarii, Vladimir Voronin, confirma ca toate actiunile intreprinse de politie in timpul protestelor din 7 aprilie au fost coordonate cu conducerea tarii.
“Toate actiunile au fost coordonate cu toata conducerea tarii. Papuc de sine statator nu a facut nimic”, [...] mai mult
Rezultate parţiale, Ianucovici 36%, Timoşenko 25%, turul II, alegeri Ucraina
Rezultate parţiale: Ianucovici (36%) şi Timoşenko (25%) se vor confrunta în turul II al alegerilor prezidenţiale din Ucraina
Comisia Electorală Centrală din Ucraina a numărat 75% dintre buletinele de vot. Victor Ianucovici a acumulat 35,96% dintre voturile alegătorilor, iar Iulia Timoşenko - 24,68%.  
 
Comisia Electorală Centrală din Ucraina a numărat 60% dintre buletinele de vot. Liderul Partidului Regiunilor, aflat în opoziţie, a acumulat 36,38% dintre [...] mai mult
Sedinta speciala, Senatul Romaniei, Acordul de mic trafic cu Republica Moldova
Sedinta speciala a Senatului Romaniei pentru a dezbate Acordul de mic trafic cu Republica Moldova
Senatul Romaniei se va reuni, azi dimineata, pentru a dezbate proiectul de Lege de ratificare a Acordului romano-moldovean privind micul trafic de frontiera intre cele doua tari, semnat pe 13 noiembrie 2009.
Biroul Permanent al Senatului a decis, in aceasta dimineata, convocarea unei sedinte care se va desfasura joi, intre orele 9:00 – 9:30, [...] mai mult
Ambasada Rusiei la Chisinau, sarma ghimpata
Ambasada Rusiei la Chisinau a fost izolata cu un gard de sarma ghimpata
Ambasada Rusiei la Chisinau a fost izolata cu un gard de sarma ghimpata Cativa lucratori ai Ambasadei Rusiei la Chisinau au instalat marti o portiune de sarma ghimpata pe gardul reprezentantei diplomatice, relateaza Unimedia, care nu ofera detalii despre motivele acestei actiuni, precizeaza NewsIn. In acest context, Unimedia reaminteste ca Guvernul [...] mai mult
2009 un an al Schimbărilor, un an al iluziilor pierdute
În 2010 vom înţelege dacă a fost anul 2009 un an al Schimbărilor sau un an al iluziilor pierdute
„Anul 2010 va fi pentru R. Moldova un an al deciziilor fundamentale de aceea va fi marcat de la un capăt până la altul de un şir de riscuri şi provocări politice. Anume anul 2010 ne va răspunde la întrebarea ce a fost anul 2009 - un an al Schimbărilor sau un an al iluziilor pierdute.” Declaraţia aparţine editorialistului Constantin [...] mai mult
Vladimir Ţurcan, Ex-comunistul, proiect "netradiţional"
Ex-comunistul Vladimir Ţurcan va lansa un proiect "netradiţional"
Fostul deputat comunist, Vladimir Ţurcan, îşi va lansa propriul proiect politic într-o săptămână. Acesta a declarat, pentru jurnaltv.md, că este urmat şi de alţi colegi care au părăsit fracţiunea Partidul Comuniştilor la începutul lunii decembrie 2009.Ex-deputatul comunist şi actualul deputat neafiliat, Vladimir Ţurcan, susţine [...] mai mult
Fiti patrioti, basescu felicitari de anul nou evelion
BASESCU: LA MULTI ANI, tuturor romanilor! Iubiti-va tara! Fiti patrioti! Sunteti puternici!
"La multi ani, romani din interiorul si din afara frontierelor Romaniei", si-a inceput presedintele Traian Basescu mesajul de Anul Nou catre romani, transmis de la Sinaia, unde se afla in aceste zile seful statului. 2009 a fost un an dificil, in care peste Romania a trecut criza globala, care "ne-a afectat, dar nu ne-a ingenuncheat", am avut parte [...] mai mult
Anul Nou
Anul Nou - o sărbătoare a noilor speranţe, marcată de vechi obiceiuri
Anul Nou, un moment dedicat începuturilor, veseliei, optimismului, echilibrului şi speranţei de mai bine, este sărbătorit în toată lumea prin diferite obiceiuri, unele păstrate de mii de ani şi transmise din generaţie în generaţie.
 
Anul Nou, în multe zone din Europa, este asociat cu superstiţii şi preziceri . De exemplu, [...] mai mult

randat în 	0.0777 secunde