Basarabeni.Ro

Portalul Basarabenilor din România

Avocat basarabeni.ro -Lăcătuș Igor
Campania Pro Cetăţenie Română
[o]

18 iulie 2024, ora locală: 22:25

 

Morțile suspecte din „dosarul miliardului”

adăugat 04 iulie 2016, 09:23, la Interviu / Reportaj • Articol publicat de Dumitru Pelin

Pe par­cur­sul lunii noiem­brie 2014, peste 13 mili­arde de lei au fost scoși de la Banca de Eco­no­mii (BEM), Banca Soci­ală (BS) și Uni­bank și trans­fe­rați pe con­turi din stră­i­nă­tate. Pe 27 noiem­brie 2014, o mașină plină cu acte de la cele trei bănci este furată și incen­di­ată. La 9 decem­brie este găsit mort, în gara­jul din cur­tea casei sale, Ion But­ma­lai, fost depu­tat și secre­tar al Comi­siei par­la­men­tare pen­tru secu­ri­tate națio­nală. Peste mai puțin de două luni, la 25 ianu­a­rie 2015, Mihai Bolo­gan, șef de sec­ție la Banca Națio­nală (BNM) și mem­bru al Comi­siei secrete pri­vind anche­ta­rea dis­pa­ri­ției mili­ar­du­lui, este găsit into­xi­cat cu mono­xid de car­bon în pro­priul apar­ta­ment, iar la 14 febru­a­rie 2015, un anga­jat al BEM se sinu­cide împușcându-se cu arma pe care o deți­nea legal, scrie Ziarul de gardă.

Subiec­tul dece­se­lor sus­pecte de după „fur­tul mili­ar­du­lui” a reve­nit, în aceste zile, în actu­a­li­tate după ce Mihail Gofman, fost șef adjunct al Depar­ta­ma­ne­tu­lui spă­lă­rii bani­lor din cadrul Cen­tru­lui Națio­nal Anti­co­rup­ție (CNA), a făcut mai multe dez­vă­lu­iri în acest sens în cadrul unei emi­siuni tele­vi­zate de la TV7. Gofman a lăsat să se înțe­leagă că mai multe per­soane care deți­neau infor­ma­ții des­pre dis­pa­ri­ția bani­lor ar fi fost supuse inti­mi­dă­ri­lor și pre­siu­ni­lor, iar unii din­tre ei chiar au sfâr­șit tra­gic.

„Aveam suspiciuni mari că cele trei decese nu au fost întâmplătoare”

Prin­tre numele ros­tite în cadrul emi­siu­nii s-au regă­sit cel al fos­tu­lui depu­tat Ion But­ma­lai, al unui fost anga­jat al BEM, dar și al lui Mihai Bolo­gan, fost șef de sec­ție în cadrul BNM. Des­pre acesta din urmă Gofman spune că ar fi fost mem­brul unei comi­sii secrete de anchetă a dis­pa­ri­ției mili­ar­du­lui din care făceau parte și spe­cia­liști din alte struc­turi ale sta­tu­lui pre­cum CNA, SIS, ME, MF, MAI sau MJ.

După decla­ra­ți­ile lui Gofman și Ser­giu Sagai­dac, fos­tul şef al Secţiei pre­ve­ni­rea spă­lă­rii bani­lor şi moni­to­ri­za­rea tranza­cţi­i­lor în cadrul Băn­cii Soci­ale, a publi­cat un mesaj în care vor­bește des­pre miș­că­rile dubi­oase de la Banca Soci­ală din a doua jumă­tate a anu­lui 2014, dar și des­pre inti­mi­dă­rile la care a fost supus ime­diat după ce şi-a dat demi­sia. Sagai­dac face refe­rire și la dece­sele des­pre care relata Gofman. Fos­tul anga­jat al Băn­cii Soci­ale spune că avea sus­pi­ciuni mari că cele trei decese nu au fost întâm­plă­toare, ca urmare a unor inci­dente banale sau sinu­ci­deri.

Ante­rior, și Renato Usa­tîi, pri­mar de Bălți, lider al for­ma­țiu­nii „Par­ti­dul Nos­tru”, anunța că a intrat în pose­sia mai mul­tor docu­mente, inclu­siv cores­pon­dență secretă, în care se vor­bea des­pre fur­tul mili­ar­du­lui și per­soa­nele care ar fi avut de sufe­rit în con­se­cință. „Aici este scris că, la 26.01.2015, fami­lia lui Mihai Bolo­gan, șeful Direc­ției mana­ge­ment și secu­ri­ta­tea infor­ma­țio­nală din cadrul Băn­cii Națio­nale a Mol­do­vei, a fost găsită into­xi­cată cu mono­xid de car­bon în pro­pria casă situ­ată pe strada Stu­den­ți­lor. El era din comi­sia pri­vind elu­ci­da­rea fur­tu­lui mili­ar­du­lui. Un alt exem­plu de acest fel se referă la șofe­rul unei autos­pe­ci­ale de la BEM. Aici scrie că șofe­rul, căruia i-a fost furată în noiem­brie 2014 mașina blin­dată des­ti­nată pen­tru trans­por­ta­rea arhi­vei celor trei bănci, Banca de Eco­no­mii, Banca Soci­ală și Uni­bank, s-a sinu­cis cu pis­to­lul pro­priu pe data de 14 febru­a­rie 2015. Au murit în con­di­ții sus­pecte”, spu­nea Usa­tîi la mij­lo­cul lunii apri­lie, curent.

Șef de direcție de la BNM, intoxicat cu monoxid de carbon

Potri­vit lui Gofman, Mihai Bolo­gan, spe­cia­list în dome­niul teh­no­lo­gi­i­lor infor­ma­țio­nale, era șeful unei sec­ții din cadrul BNM și, tot­o­dată, mem­bru al comi­siei secrete pri­vind anche­ta­rea dis­pa­ri­ției mili­ar­du­lui. „Era șeful direc­ției gene­rale IT și veri­fi­ca­rea tranzac­ți­i­lor finan­ci­are inter­de­pen­dente unei afa­ceri. Cine cunoaște sis­te­mul de com­ba­tere și pre­ve­nire a spă­lă­rii bani­lor știe că per­soana în cauză ime­diat iden­ti­fica tranzac­ții sus­pecte sau legă­turi în cazul unor afa­ceri dubi­oase”, spu­nea Gofman des­pre Bolo­gan.

În noap­tea de 25 spre 26 ianu­a­rie 2015, Mihai Bolo­gan, de 31 de ani, a murit în pro­priul apar­ta­ment, into­xi­cat cu mono­xid de car­bon. Soția și fiica, în vâr­stă de 3 ani, au ajuns în comă la spi­tal, dar ulte­rior și-au reve­nit. Deși presa a rela­tat pe larg des­pre acest inci­dent, la acel moment, nu se cunoș­tea că vic­tima deți­nea o func­ție impor­tantă la BNM și că era mem­brul ace­lei comi­sii secrete.

A doua zi după tra­ge­die, la 26 ianu­a­rie 2015, pe acest caz a fost des­chis un dosar penal. Aflat ini­țial în ges­tiu­nea pro­cu­ro­rei Alina Nico­laev, de la Pro­cu­ra­tura sec­to­ru­lui Râș­cani, dosa­rul a tre­cut apoi la pro­cu­rora Daniela Bui­no­vschi, iar recent, după ple­ca­rea aces­teia în con­ce­diu de mater­ni­tate, dosa­rul a ajuns pe masa unui al tre­i­lea pro­cu­ror. Daniela Bui­no­vschi ne-a spus că este por­nită urmă­ri­rea penală în legă­tură cu încăl­ca­rea regu­li­lor în con­struc­ții care au dus la dece­sul per­soa­nei, iar ofi­țe­rul de urmă­rire penală care se ocupă de acest caz ne-a decla­rat că este pre­ma­tur de a spune care au fost cau­zele exacte ale into­xi­că­rii și că va fi numită o comi­sie de exper­ții care va sta­bili cine se face vino­vat de defec­țiu­nile apă­rute la uti­la­jele ener­ge­tice și, prin urmare, de scur­ge­rea de mono­xid. Dosa­rul se află în pre­zent la pro­cu­ra­tură.

Angajat BEM – suicid în propriul apartament

BEM Banca de Economii

În noiem­brie 2014, o mașină ce apar­ți­nea agen­ției de pază „Kla­s­sika Force”, plină cu docu­mente de la BEM, BS și Uni­bank a fost furată și incen­di­ată. Toate actele des­pre trans­fe­ruri și cre­dite au fost dis­truse

Un alt deces sus­pect, sur­ve­nit în peri­oada ime­diat urmă­toare „dis­pa­ri­ției mili­ar­du­lui”, a avut loc la 14 febru­a­rie 2015, la Hân­cești. Presa locală a scris atunci că, potri­vit decla­ra­ți­i­lor soției, băr­ba­tul, de 60 de ani, anga­jat al BEM, a venit acasă de la ser­vi­ciu în jurul orei 12:00, a luat pis­to­lul de model Maka­rov, pe care îl deţi­nea legal, şi s-ar fi împu­ş­cat în cap, dece­dând pe loc.

După cum afirma, acum două luni, pri­ma­rul de Bălți, Renato Usa­tîi, băr­ba­tul care s-a sinu­cis era toc­mai per­soana care, în noiem­brie 2014, trans­porta actele de la cele trei bănci în mașina furată și incen­di­ată.

Potri­vit infor­ma­ți­i­lor din Rapor­tul Kroll, întoc­mit ca urmare a inves­ti­ga­ți­i­lor fra­u­de­lor ban­care din R. Mol­dova, pe 26 noiem­brie 2014, după un ordin al con­du­ce­rii BEM, o serie de docu­mente tre­bu­iau să fie trans­por­tate la o arhivă a Uni­bank din Hân­cești. Actele, în ori­gi­nal, con­ți­neau date des­pre cre­dite și trans­fe­ruri de bani. Aces­tea erau împa­che­tate în 12 saci și încăr­cate într-o mașină ce apar­ți­nea „Kla­s­sika Force” – firmă de pază afi­li­ată lui Ilan Șor, pre­șe­din­tele de atunci al BEM.

A doua zi, pe 27 noiem­brie 2014, „Kla­s­sika Force” i-a infor­mat pe repre­zen­tan­ții BEM că mașina a fost furată, după care incen­di­ată cu tot cu docu­mente. În raport se mai spune că este sus­pect cum un număr atât de mare de acte erau sto­cate până atunci la sediul cen­tral al BEM și nici­o­dată nu s-a ini­țiat un pro­ces de trans­por­tare a lor spre arhivă. De ase­me­nea, nu este clar de ce pen­tru trans­por­ta­rea docu­men­te­lor a fost uti­li­zată o mașină a unei com­pa­nii terțe din moment ce BEM dis­pu­nea de sufi­ciente mij­loace pro­prii de trans­fer a docu­men­te­lor.

Am încer­cat să aflăm dacă anga­ja­tul BEM care s-a sinu­cis și per­soana care se ocupa de trans­por­tul docu­men­te­lor este una și ace­eași, și dacă oame­nii legii au sta­bi­lit moti­vele care l-au deter­mi­nat pe băr­bat să se împuște. Repre­zen­tan­ții Pro­cu­ra­tu­rii Gene­rale ne-au direc­țio­nat către pro­cu­ro­rul raio­nu­lui Hân­cești, Remus Moroz. Acesta, însă, după cum avea să ni se comu­nice ulte­rior din anti­ca­mera Pro­cu­ra­tu­rii Hân­cești, se află în con­ce­diu și, pe tot par­cur­sul zilei de mier­curi, avea tele­fo­nul mobil de ser­vi­ciu închis. Tot­o­dată, Ale­xan­dru Mus­teață, res­pon­sa­bil de evi­dența dosa­re­lor în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii Hân­cești, a refu­zat să ne ofere date des­pre acest caz, soli­ci­tând îna­in­ta­rea unei cereri de infor­ma­ție în formă scrisă.

Moartea „clasată” a deputatului Butmalai

465x0_658x0_butmalai

Fos­tul depu­tat Ion But­ma­lai a fost găsit împuș­cat în piept în gara­jul din cur­tea casei sale

La 9 decem­brie 2014, fos­tul depu­tat liberal-democrat și secre­tar al Comi­siei par­la­men­tare secu­ri­tate naţio­nală, apă­rare şi ordine publică, Ion But­ma­lai, a fost găsit fără suflare în gara­jul din cur­tea locu­inţei sale din Cahul. Ală­turi de cor­pul neîn­su­fleţit al aces­tuia a fost des­co­pe­rit un pis­tol deţi­nut legal de fos­tul depu­tat. Pro­cu­ra­tura a des­chis atunci un dosar penal pen­tru omor, dar nu a exclus nici ver­siu­nea unui sui­cid. După 11 luni de anchetă, la 27 octom­brie 2015, Pro­cu­ra­tura Cahul a emis o ordo­nanţă de cla­sare a dosa­ru­lui ini­țiat pe fap­tul morţii lui But­ma­lai. Ast­fel, urmă­ri­rea penală în cazul mor­ții fos­tu­lui depu­tat liberal-democrat a înce­tat, con­clu­zia fiind că Ion But­ma­lai s-a sinu­cis.

În ace­eași emi­siune tele­vi­zată de la TV7, fos­tul anga­jat al CNA, Mihail Gofman, spu­nea des­pre Ion But­ma­lai că „deți­nea infor­ma­ții din prima sursă refe­ri­tor la ceea ce se petrece în sis­te­mul ban­car și nu numai”.

După dece­sul fos­tu­lui depu­tat, avo­cata fami­liei But­ma­lai, Ana Ursachi, a sus­ți­nut în per­ma­nență că acesta nu s-ar fi sinu­cis, ci a fost omorât, deo­a­rece inten­ționa să sus­țină o con­fe­rință de presă în care urma să facă publice mai multe infor­ma­ții, inclu­siv des­pre fur­tu­rile din sis­te­mul ban­car, ce-i vizau pe mai mulți oameni poli­tici impor­tanți de la noi.

În acti­vi­ta­tea sa de depu­tat, Ion But­ma­lai s-a remar­cat prin decla­ra­ții și luări de ati­tu­dine în mai multe cazuri de rezo­nanță pre­cum vână­toa­rea din Pădu­rea Domnească, moni­to­ri­za­rea de către Inter­pol a lui Vlad Pla­ho­t­niuc sau ata­cu­rile rai­der asu­pra băn­ci­lor şi com­pa­ni­i­lor din R. Mol­dova.


Autor: Anatolie Eşanu
Sursa: zdg.md


‹ înapoi la Ultimele Ştiri | sus ▲

Întrebări şi răspunsuri

Ultimele răspunsuri

 • #1 Lilyutza pentru natalita.popescu
  Odata ce esti si cetatean roman nu cred ca ai nevoie de acte din Republica Moldova, cel mai bine intrenati la starea civila din localitatea viitorului...

 • #2 Anusca pentru dorin1995
  dar daca depui direct la universitate si nu intri la buget sau eventual deloc mai poti depune si la consulat sau mu mai ai voie ?
  ...

 • #3 cielfanthom pentru dorin1995
  Salut!
  In acest caz aplici ca oricare alt absolvent de liceu, depunand dosarul la consulat(pentru a candida pentru unul din locurile pentru etnici rom...

 • #4 marinaian pentru Alina
  cei mai marsavi soferi sand pe ruta BRASOV-CHISINAU si sunt cei mai mari tepari. Evitari autobuzele lor de la orele 19:00 si 21:00. Eu de ultimu timp ...

 • #5 luminitacumpana pentru D0ina
  Ca basarabean cu diploma din rep. Moldova , nu e nevoie de echivalare dar ca romani cu diploma de la Moldova e necesar de echivalat la CNRED. Cu o ase...

 • #6 adaiulica pentru nicu_d
  salut, anul trecut nu a fost nevoie de echivalare de diploma cei de la universitate ocupanduse personal, dar trebuie sa intrebi la universitatea care ...

 • #7 lilik pentru Bogdanpop
  si tu ai scos vreodata bani de pe siteul asta?
  ...

 • #8 donici.vyiorel pentru Ciobanu_V
  Buna, lasa-mi un msg pe e-mail donici.vyiorel@gmail.com cu mai multe detalii gen, orasul in care ai vrea sa te transferi, la medicina generala/dentara...

 • #9 crinna pentru larisa2726
  aproape 10 media, ca sunt doar 5 locuri la masterat...

 • #10 adaiulica pentru Cornel
  deci poti in acest caz sa aplici pentru un liceu/colegiu in Romania, poti beneficia de locurile acordate de statul Roman ( astfel primind o bursa de 5...

Parteneri

Basarabeni.Ro

PROIECT realizat in cadrul OSB Timisoara

osb.basarabeni.ro

PROIECT administrat si intretinut de Basarabeni Media Grup

Interviu / Reportaj

Previziuni SUMBRE. Anatol Țăranu: „Schimbarea guvernării la Chișinău în anul 2018 ar putea într-un mod FATAL să deterioreze relația moldo-română”
Schimbarea guvernării în R. Moldova după alegerile parlamentare de anul acesta ar putea deteriora într-un mod fatal relația moldo-română, consideră analistul politic Anatol Țăranu.
Potrivit acestuia, România nu este doar un vecin pentru R. Moldova. „România devine, într-un ritm foarte rapid, o țară europeană, [...] mai mult
ȘALARU: „MILITARII PLEACĂ PE CAPETE DIN ARMATA NAȚIONALĂ, DEOARECE NU MAI VĂD PERSPECTIVE”

Fostul ministru al apărării despre blocarea participării militarilor moldoveni la exercițiile din străinătate. Militarii din Republica Moldova nu au mai participat la vreun antrenament în străinătate din luna februarie, când Igor Dodon blocase plecarea lor la un exerciţiu în România, ce avusese loc în cadrul [...] mai mult
USATÎI A FOST INLCUS ÎN "LISTA NEAGRĂ" A UCRAINEI
Preşedintele „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, a fost inclus la 21 iulie, de Centrul de analiză şi cercetare „Mirotvoreţ”, în Lista persoanelor acuzate de infracţiuni comise împotriva securităţii naţionale a Ucrainei.

Centrul „Mirotvoreț” este cunoscut prin colectarea [...] mai mult
(video) Acasă la Maia Sandu. Candidata la președinție răspunde la 13 întrebări într-un interviu acordat în apartamentul său
Ziarul de Gardă a realizat un interviu video cu candidata la funcția de președinte al țării, Maia Sandu, la ea acasă, unde i-au fost adresate 13 întrebări.
În interviu, Maia Sandu vorbește despre zvonurile apărute în ultima perioadă la adresa ei, despre închiderea bisericilor, siucidul în rândul tinerilor din cauza [...] mai mult
REPORTAJ // La PAS prin satul de baștină al Maiei Sandu. De ce s-a SUPĂRAT politiciana?
Rădăcini // Descendenta unei familii de gospodari din Risipeni, Fălești, Maia Sandu se bucură de mare respect în satul de baștină
Pe un drum de țară, îngust și înnămolit, înaintând cu greu în cizmulițele lor de cauciuc și sprijinindu-se una pe alta ca să nu cadă, două fetițe, cu rucsacuri cât ele de mari în [...] mai mult
Victor Ciobanu: „DNA nu a trecut Prutul, dar Plahotniuc l-a trecut, în sens invers”
Unionismul nu a fost niciodată un proiect realist nici la Chişinău, nici la Bucureşti. A fost doar exploatat în diferite scopuri obscure şi pentru asta trebuie să aibă finalitate, afirmă editorialistul Ziarului NAȚIONAL Victor Ciobanu.
Într-un interviu pentru ziare.com, Victor Ciobanu avertizează în privinţa probabilităţii fraudării [...] mai mult
Siegfried Mureșan: „Sper că în R. Moldova avem un guvern care să dorească să implementeze reformele”

Un interviu cu europarlamentarul român de la Bruxelles realizat de europalibera.orgLa 1 iulie intră în vigoare Acordul de Asociere al Uniunii Europene cu Republica Moldova, semnat acum doi ani la sfârşitul lunii iunie… Ce ar trebui să urmeze? Şi a devenit sau promite măcar acest acord să devină cel mai important generator [...] mai mult
BANII DISPĂRUȚI ÎN ASFALT PRIN CONTRACTE ORCHESTRATE
Bugetul municipiului Chișinău a fost păgubit cu peste 8 milioane de lei prin semnarea, de către primarul Dorin Chirtoacă, a unui contract de împrumut cu o firmă din SUA pentru lucrări de reparaţie a unor străzi. Împrumutul a fost contractat ilegal, iar Primăria Chișinău a folosit drept „argument” [...] mai mult
„Poliţienizarea” şi rusificarea penitenciarelor
În ulti­mul an, la con­du­ce­rea peni­ten­ci­a­re­lor din R. Mol­dova au fost pro­mo­vaţi şefi noi. Unii din­tre ei au ajuns în fun­cţii de con­du­cere, deşi nu au acti­vat ante­rior în dome­niu, fiind anga­jaţi după ce au [...] mai mult

randat în 	0.3511 secunde