Basarabeni.Ro

Portalul Basarabenilor din România

Avocat basarabeni.ro -Lăcătuș Igor
Campania Pro Cetăţenie Română
[o]

13 aprilie 2024, ora locală: 19:50

 

Politrucul kominternist

adăugat 18 aprilie 2011, 07:47, la Interviu / Reportaj • Articol publicat de Cornel Postolachi

Stepaniuc, moldovenism, politruc,

Teza de doctor în istorie a lui Victor Stepaniuc - subiect de discuţie în cadrul CNAA 

Majoritatea covârşitoare a aserţiunilor pe care le conţine teza de doctor a lui V. Stepaniuc se regăsesc în mod fidel în „operele” reprezentanţilor Kominternului, care au onorat comandamentele politice ale conducerii de atunci a imperiului sovietic, dar şi în primele lucrări elaborate de aşa-zişii istorici de import, care au fost desantaţi la Chişinău, după re-anexarea Basarabiei la URSS, în 1944.

Pe 7 aprilie 2011, Consiliul pentru atestare al Consiliului Naţional pentru Atestare şi Autorizare s-a întrunit - a doua oară în ultimele patru săptămâni - pentru a adopta o decizie în privinţa retragerii titlului de doctor în istorie al lui Victor Stepaniuc. Prima şedinţă a respectivei comisii, care a avut loc în martie a. c., s-a încheiat fără niciun rezultat, întrucât o bună parte a membrilor acesteia au susţinut atunci că dovezile invocate de Comisia ad-hoc, alcătuită printr-o decizie a CNAA din nouă istorici pentru examinarea dosarului doctorandului V. Stepaniuc, „nu a reuşit să-i convingă asupra oportunităţii retragerii titlului de doctor” al acestuia. În cadrul celei de-a doua şedinţe, din 7 aprilie, au fost invocate, practic, aceleaşi argumente ca şi în şedinţa precedentă, recurgându-se şi la multiple detalieri. Această şedinţă a durat patru ore şi jumătate, iar rezultatul a fost unul favorabil lui V. Stepaniuc, el reuşind să evite lipsirea de titlul de doctor în istorie. Votul secret al membrilor Comisiei de atestare a CNAA arată în felul următor: şapte - pentru retragerea titlului de doctor în istorie al lui V. Stepaniuc; şase - împotriva unei atare decizii şi trei abţineri. Întrucât votul final n-a întrunit 50%+1, adică nouă voturi din 16, decizia Comisiei specializate a CNAA, din ianuarie 2008, cu privire la confirmarea titlului de doctor în istorie al lui V. Stepaniuc a rămas în vigoare.

CNAA a tergiversat adoptarea deciziei

Vom încerca să reconstituim succint principalele episoade ale acestui caz ieşit din comun. La 10 februarie 2006, în ziarul „Flux”, subsemnatul publicase un text cu genericul „Statalitatea poporului moldovenesc - un plagiat notoriu sau o lucrare semnată de Vasile Stati cu pseudonimul „Victor Stepaniuc”, care conţinea dezvăluiri şocante despre un plagiat de proporţii, depistat în lucrarea respectivă, pe a cărei copertă figura numele lui Victor Stepaniuc. A urmat o avalanşă întreagă de atacuri furibunde, orchestrată de respectivul personaj, care şi-a trimis în luptă aghiotanţii din preajmă, gen S. Nazaria, V. Stati ş.a. S-a ajuns până la acţionarea în judecată a subsemnatului şi revendicarea sumei de 150.000 lei „pentru lezarea onoarei şi demnităţii”. Dezvăluirile acestui plagiat au creat anumite dificultăţi în instrumentarea unei parodii de susţinere a tezei de doctorat a lui V. Stepaniuc, care trebuia să se producă în 2006. Blocajul a durat aproape doi ani şi, la 30 noiembrie 2007, dânsul s-a văzut, în sfârşit, cu sacii în căruţă - teza de doctorat fiind susţinută cu „brio”. Despre traficul de influenţă pe care şi l-a permis atunci vicepremierul Victor Stepaniuc există mai multe probe, care au fost invocate şi în cele două şedinţe ale comisiei de atestare a CNAA, dar care, din păcate, n-au fost luate în considerare. Cel mai grav argument în acest sens a fost invocat în cadrul ultimei şedinţe a acestei comisii de către profesorul universitar Vasile Marina, rectorul Academiei de Administrare Publică de pe lângă preşedintele R. Moldova, care afirma că în dosarul doctorandului V. Stepaniuc lipsesc probele cu referire la susţinerea de către acesta a examenelor care preced susţinerea propriu-zisă a tezei de doctorat. Din această constatare ar reieşi că dânsul n-ar fi susţinut examenele cu pricina şi, prin urmare, toate celelalte etape pe care le-a parcurs sunt ilegale şi n-au niciun suport juridic. Întrucât teza de doctorat a lui V. Stepaniuc a fost plasată pe site-ul CNAA, subsemnatul a elaborat o recenzie pe marginea respectivei teze şi a prezentat-o Comisiei specializate din cadrul CNAA, care urma să-i confirme lui V. Stepaniuc titlul de doctor în istorie. În şedinţa respectivei comisii, care examinase lucrarea acestuia, a fost citită recenzia mea şi o altă recenzie, din partea Institutului Naţional de Istorie a Totalitarismului de la Bucureşti. În consecinţă, comisia specializată s-a împărţit în două tabere şi, din această cauză, n-a fost posibilă luarea unei decizii finale. Au urmat două săptămâni de presiuni asupra unor membri ai comisiei, fapt confirmat de profesorul Gh. Postică, pe atunci membru al acesteia, care s-au soldat cu un verdict favorabil lui V. Stepaniuc, dat de către respectiva comisie în cea de-a doua şedinţă dedicată examinării tezei în cauză.

La 11 decembrie 2009, 79 de istorici au contestat doctoratul lui V. Stepaniuc, învinuindu-l de fals, plagiat şi incompetenţă, solicitând CNAA constituirea unei comisii de experţi care să investigheze întregul dosar al doctorandului V. Stepaniuc, suspectat de numeroase încălcări ale procedurii de susţinere a tezei de doctorat. Cei 79 istorici cereau o re-expertizare a acestei lucrări, suspectându-l pe Stepaniuc de „plagiat, mistificare, falsificare a surselor de arhivă, discrepanţă dintre titlul, planul şi conţinutul lucrării, precum şi de opinii unilaterale, trunchieri, trişări etc.”.

Întrucât CNAA a tergiversat adoptarea unei decizii prin care urma să se dea curs demersului celor 79 de istorici, s-a ajuns în instanţa de judecată şi abia după aceasta a fost instituită respectiva comisie ad-hoc. Comisia, în cadrul mai multor şedinţe, a examinat întregul dosar al lui V. Stepaniuc şi a elaborat un document final, în care au fost recunoscute multiplele încălcări ale procedurii de susţinere a tezei de doctorat, în special - a procedurii care a anticipat susţinerea propriu-zisă a tezei lui V. Stepaniuc. S-au constatat şi alte numeroase încălcări şi abateri, recunoscându-se că respectiva lucrare conţine mai multe fragmente plagiate din monografia lui Vasile Stati - „Istoria Moldovei”, Chişinău, 2002. De asemenea, au fost identificate diverse falsificări de date, noţiuni, termeni istorici, care demonstrează carenţe grave în competenţele profesionale de istoric ale lui V. Stepaniuc. Asemenea gen de falsificări sunt sute în lucrarea autorului. Doar pentru erorile respective, care denotă o ignoranţă crasă a acestuia, Comisia specializată a CNAA poate să-i retragă titlul de doctor în istorie lui V. Stepaniuc.

O incompetenţă crasă

S-au constatat, de asemenea, erori grave în notele de referinţă la sursele de arhivă utilizate de V. Stepaniuc. Ele nu coincid cu dosarele reale de arhivă, adică s-au făcut nişte referinţe „oarbe”, care nu corespund cu sursa reală. 
În cadrul ultimei şedinţe s-a demonstrat că titlul lucrării nu corespunde cu conţinutul acesteia. V. Stepaniuc n-a fost în stare să elucideze o temă complexă cum este cea cu referire la constituirea uneia din formaţiunile statale ale poporului român - Principatul Moldovei. Evoluţia fenomenului statalităţii la poporul român este, fără îndoială, un subiect de importanţă majoră pentru istoriografia naţională. Complexitatea sa, dar şi diversitatea aspectelor care se impun a fi supuse investigaţiei fac din atare cercetare o chestiune dificil de onorat pentru un istoric cu o pregătire profesională mai mult decât modestă. V. Stepaniuc nu prea are închipuire de structura puterii în cadrul acestei formaţiuni statale. Evoluţia instituţiei domneşti, modificările calitative pe care aceasta le înregistrează de-a lungul întregii perioade s-au adeverit a fi o sarcină imposibil de onorat pentru dânsul.

Un alt domeniu important al sistemului politic din Moldova l-a constituit cooperarea dintre puterea centrală şi biserică. Acesta, precum şi altele, cum ar fi tendinţa de stăpânire a pământului, a întregului teritoriu al ţării, ca una dintre cele mai evidente manifestări ale tendinţei de centralizare a puterii, care a condus la constituirea unui aparat de stat indispensabil pentru atingerea acestui obiectiv, de asemenea, n-au avut, cel puţin, parte de o reflectare episodică în teza lui V. Stepaniuc. Apariţia şi evoluţia cancelariei domneşti a constituit un element important al politicii de centralizare a puterii, ca şi extinderea sistemului fiscal, care a jucat şi el un rol important în consolidarea centralizării şi afirmării suveranităţii domneşti, dar aceste elemente atât de importante din structura puterii centrale a Ţării Moldovei nu s-au bucurat de nicio atenţie din partea lui V. Stepaniuc.

În lucrare lipseşte cu desăvârşire elucidarea altor funcţii ale statului, precum ar fi gestionarea veniturilor domniei, activitatea vămilor, activitatea diplomatică, evoluţia aparatului administrativ central şi a celui local, cu toate dregătoriile sale, evoluţia şi rolul Sfatului domnesc, în calitatea sa de organ central al puterii, schimbările suportate de organizarea militară a statului ca factor care a contribuit la consolidarea centralizării puterii în stat, impactul evoluţiei raporturilor dintre boierime şi maniera autocratică de guvernare a instituţiei domneşti. Acelaşi lucru îl putem constata şi cu referire la lipsa totală a atenţiei pentru evoluţia specificului moldovenesc al organizării administrative a ţării (divizarea Moldovei în Ţara de Sus şi Ţara de Jos, dreptul cutumiar (jus valachicum) sau dreptul românesc, alte tradiţii locale.
În felul acesta, putem conchide că V. Stepaniuc nu numai că n-a reuşit să elucideze atare aspecte importante ale temei sale de investigaţie, ci, cel puţin, n-a fost în stare să le jaloneze, fapt care demonstrează incompetenţă crasă şi incapacitate de a onora obligaţiunile de doctorand.

Stepaniuc a încremenit în istoria stalinistă

În cadrul ultimei şedinţe a CNAA, subsemnatul a căutat să demonstreze că teza lui V. Stepaniuc este una antiştiinţifică, excesiv de politizată. În respectiva şedinţă mai afirmasem că teza de doctor în istorie a lui V. Stepaniuc este lipsită cu desăvârşire de elemente novatoare. Prin acest discurs neacademic, depăşit de timp, dânsul reanimează vechea abordare a politrucilor cominternişti a istoriei noastre naţionale. V. Stepaniuc încearcă să readucă în circuit clişeele propagandistice cominterniste care urmau să pregătească şi să justifice expansiunea sovietică, „exportul de revoluţie” pe direcţia balcanică, al cărei prime victime urmau să devină România, dar şi Basarabia, ca parte integrantă a statului român. Majoritatea covârşitoare a aserţiunilor pe care le conţine teza de doctor, se regăsesc în mod fidel în „operele” reprezentanţilor Kominternului, care au onorat comandamentele politice ale conducerii de atunci a imperiului sovietic, dar şi în primele lucrări elaborate de aşa-zişii „istorici” de import, care au fost desantaţi la Chişinău, după re-anexarea Basarabiei la URSS în 1944. Una din aceste lucrări „de referinţă” este şi „Istoria Moldavii, tom I-II, Chişinău, 1953”. Discursul neacademic al lui V. Stepaniuc este cu mult sub nivelul istoricilor sovietici din perioada brejnevistă. Dânsul a încremenit în istoria stalinistă, pe post de comisar roşu, care aşa şi n-a coborât de pe tancul cu steluţă roşie. Toate evenimentele istorice care nu se încadrează în concepţia kominternistă sunt prezentate în culori sumbre, cu defăimări, cu falsificări şi cu o patimă debordantă care nu-şi are locul într-o cercetare ştiinţifică care trebuie să fie una pertinentă şi echidistantă.

Din păcate, argumentele invocate de Comisia ad-hoc, precum şi de mai mulţi membri ai acesteia, prezenţi la şedinţa Comisiei de atestare a CNAA, n-au fost suficient de concludente pentru verdictul final, care a lăsat în vigoare decizia Comisiei specializate din ianuarie 2008, cu privire la confirmarea titlului de doctor în istorie a lui Victor Stepaniuc. 

Ion Varta, membru al Comisiei ad-hoc
din cadrul Consiliului Naţional de Atestare şi Acreditare


Autor: Ion Varta
Sursa: www.timpul.md


‹ înapoi la Ultimele Ştiri | sus ▲

Întrebări şi răspunsuri

Ultimele răspunsuri

 • #1 Lilyutza pentru natalita.popescu
  Odata ce esti si cetatean roman nu cred ca ai nevoie de acte din Republica Moldova, cel mai bine intrenati la starea civila din localitatea viitorului...

 • #2 Anusca pentru dorin1995
  dar daca depui direct la universitate si nu intri la buget sau eventual deloc mai poti depune si la consulat sau mu mai ai voie ?
  ...

 • #3 cielfanthom pentru dorin1995
  Salut!
  In acest caz aplici ca oricare alt absolvent de liceu, depunand dosarul la consulat(pentru a candida pentru unul din locurile pentru etnici rom...

 • #4 marinaian pentru Alina
  cei mai marsavi soferi sand pe ruta BRASOV-CHISINAU si sunt cei mai mari tepari. Evitari autobuzele lor de la orele 19:00 si 21:00. Eu de ultimu timp ...

 • #5 luminitacumpana pentru D0ina
  Ca basarabean cu diploma din rep. Moldova , nu e nevoie de echivalare dar ca romani cu diploma de la Moldova e necesar de echivalat la CNRED. Cu o ase...

 • #6 adaiulica pentru nicu_d
  salut, anul trecut nu a fost nevoie de echivalare de diploma cei de la universitate ocupanduse personal, dar trebuie sa intrebi la universitatea care ...

 • #7 lilik pentru Bogdanpop
  si tu ai scos vreodata bani de pe siteul asta?
  ...

 • #8 donici.vyiorel pentru Ciobanu_V
  Buna, lasa-mi un msg pe e-mail donici.vyiorel@gmail.com cu mai multe detalii gen, orasul in care ai vrea sa te transferi, la medicina generala/dentara...

 • #9 crinna pentru larisa2726
  aproape 10 media, ca sunt doar 5 locuri la masterat...

 • #10 adaiulica pentru Cornel
  deci poti in acest caz sa aplici pentru un liceu/colegiu in Romania, poti beneficia de locurile acordate de statul Roman ( astfel primind o bursa de 5...

Parteneri

Basarabeni.Ro

PROIECT realizat in cadrul OSB Timisoara

osb.basarabeni.ro

PROIECT administrat si intretinut de Basarabeni Media Grup

Interviu / Reportaj

Previziuni SUMBRE. Anatol Țăranu: „Schimbarea guvernării la Chișinău în anul 2018 ar putea într-un mod FATAL să deterioreze relația moldo-română”
Schimbarea guvernării în R. Moldova după alegerile parlamentare de anul acesta ar putea deteriora într-un mod fatal relația moldo-română, consideră analistul politic Anatol Țăranu.
Potrivit acestuia, România nu este doar un vecin pentru R. Moldova. „România devine, într-un ritm foarte rapid, o țară europeană, [...] mai mult
ȘALARU: „MILITARII PLEACĂ PE CAPETE DIN ARMATA NAȚIONALĂ, DEOARECE NU MAI VĂD PERSPECTIVE”

Fostul ministru al apărării despre blocarea participării militarilor moldoveni la exercițiile din străinătate. Militarii din Republica Moldova nu au mai participat la vreun antrenament în străinătate din luna februarie, când Igor Dodon blocase plecarea lor la un exerciţiu în România, ce avusese loc în cadrul [...] mai mult
USATÎI A FOST INLCUS ÎN "LISTA NEAGRĂ" A UCRAINEI
Preşedintele „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, a fost inclus la 21 iulie, de Centrul de analiză şi cercetare „Mirotvoreţ”, în Lista persoanelor acuzate de infracţiuni comise împotriva securităţii naţionale a Ucrainei.

Centrul „Mirotvoreț” este cunoscut prin colectarea [...] mai mult
(video) Acasă la Maia Sandu. Candidata la președinție răspunde la 13 întrebări într-un interviu acordat în apartamentul său
Ziarul de Gardă a realizat un interviu video cu candidata la funcția de președinte al țării, Maia Sandu, la ea acasă, unde i-au fost adresate 13 întrebări.
În interviu, Maia Sandu vorbește despre zvonurile apărute în ultima perioadă la adresa ei, despre închiderea bisericilor, siucidul în rândul tinerilor din cauza [...] mai mult
REPORTAJ // La PAS prin satul de baștină al Maiei Sandu. De ce s-a SUPĂRAT politiciana?
Rădăcini // Descendenta unei familii de gospodari din Risipeni, Fălești, Maia Sandu se bucură de mare respect în satul de baștină
Pe un drum de țară, îngust și înnămolit, înaintând cu greu în cizmulițele lor de cauciuc și sprijinindu-se una pe alta ca să nu cadă, două fetițe, cu rucsacuri cât ele de mari în [...] mai mult
Victor Ciobanu: „DNA nu a trecut Prutul, dar Plahotniuc l-a trecut, în sens invers”
Unionismul nu a fost niciodată un proiect realist nici la Chişinău, nici la Bucureşti. A fost doar exploatat în diferite scopuri obscure şi pentru asta trebuie să aibă finalitate, afirmă editorialistul Ziarului NAȚIONAL Victor Ciobanu.
Într-un interviu pentru ziare.com, Victor Ciobanu avertizează în privinţa probabilităţii fraudării [...] mai mult
Morțile suspecte din „dosarul miliardului”
Pe par­cur­sul lunii noiem­brie 2014, peste 13 mili­arde de lei au fost scoși de la Banca de Eco­no­mii (BEM), Banca Soci­ală (BS) și Uni­bank și trans­fe­rați pe con­turi din stră­i­nă­tate. Pe 27 noiem­brie 2014, o mașină plină cu acte de la cele trei bănci [...] mai mult
Siegfried Mureșan: „Sper că în R. Moldova avem un guvern care să dorească să implementeze reformele”

Un interviu cu europarlamentarul român de la Bruxelles realizat de europalibera.orgLa 1 iulie intră în vigoare Acordul de Asociere al Uniunii Europene cu Republica Moldova, semnat acum doi ani la sfârşitul lunii iunie… Ce ar trebui să urmeze? Şi a devenit sau promite măcar acest acord să devină cel mai important generator [...] mai mult
BANII DISPĂRUȚI ÎN ASFALT PRIN CONTRACTE ORCHESTRATE
Bugetul municipiului Chișinău a fost păgubit cu peste 8 milioane de lei prin semnarea, de către primarul Dorin Chirtoacă, a unui contract de împrumut cu o firmă din SUA pentru lucrări de reparaţie a unor străzi. Împrumutul a fost contractat ilegal, iar Primăria Chișinău a folosit drept „argument” [...] mai mult

randat în 	0.2386 secunde